Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Head of Fundraising

Περιγραφή εργασίας

O/Η Head of Fundraising σχεδιάζει, επιβλέπει και υλοποιεί το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του τμήματος Ανεύρεσης Πόρων. Αναλύει τις υπάρχουσες τάσεις της κοινωνίας, κατανοεί τα προγράμματα και τις ανάγκες της «σχεδίας» και δημιουργεί ένα πλάνο Ανεύρεσης Πόρων από: α. εταιρείες, β. Ιδρύματα, γ. Κρατικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους και δ. Ιδιώτες. Παράλληλα αναπτύσσει τα άμεσα έσοδα από το περιοδικό (συνδρομές και διαφημίσεις) και χτίζει ένα δίκτυο πωλήσεων για την προώθηση των ειδών και υπηρεσιών που παράγονται από τη «σχεδία» (πχ. «σχεδία αρτ»). Εκπαιδεύει και εξελίσσει συνεχώς την ομάδα του/της, θέτει εφικτούς αλλά και φιλόδοξους στόχους και συνεργάζεται στρατηγικά με άλλες οργανώσεις, partners και δωρητές.

Τύπος σύμβασης Αόριστη
Αναφέρεται σε Managing Director
Direct reports High Value Fundraising Coordinator, Advertising and Subscriptions Officer, Programs Sales Officer (3) + EU and Institutional Fundraiser (outsourced)
Λοιπές συνεργασίες Εξωτερικές: Οργανώσεις, φορείς, δήμοι, περιφέρειες, εταιρείες, Ιδρύματα, ιδιώτες δωρητές, Ευρωπαϊκοί οργανισμοί Εσωτερικές: ωφελούμενοι, Head of Programs, Head of Communications, Operations Manager, Shedia Art Manager, Shedia Home Manager

Κύριες αρμοδιότητες Περιγραφή
Δημιουργία και υποστήριξη ετήσιου στρατηγικού πλάνου ανεύρεσης πόρων ◾ Συνεχής παρακολούθηση του εξωτερικού οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος
◾ Δημιουργία στρατηγικού πλάνου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προγραμμάτων της «σχεδίας»
◾ Δημιουργία και στενή παρακολούθηση budget του πλάνου με τακτικές αναφορές εσόδων, εξόδων στον Operations Manager
◾ Παρακολούθηση των συμφωνημένων key performance indicators  
Ανάπτυξη προτάσεων με στόχο τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες, Ιδρύματα, κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς  

◾ Στενή συνεργασία με τμήμα Προγραμμάτων για την προώθηση των προτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων
◾ Καταγραφή του χώρου των πιθανών δωρητών

◾ Δημιουργία προτάσεων, παρουσιάσεις, follow up με στόχο τη στρατηγική, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των προγραμμάτων
◾ Επικοινωνία με πιθανούς δωρητές και δημιουργία προτάσεων συνεργασίας για το πρόγραμμα «σχεδία αρτ»
◾ Επικοινωνία με δωρητές και δημιουργία προτάσεων συνεργασίας  για το «σχεδία home» (cash & in kind)  

Εξέλιξη των προγραμμάτων διαφήμισης και συνδρομών του περιοδικού ◾ Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών με εταιρείες και φορείς για τη διαφήμιση στο περιοδικό
◾ Επικοινωνία για την ανάπτυξη των συνδρομών (σε εταιρίες, φορείς, ιδιώτες)  
Επίβλεψη δικτύου πωλήσεων των ειδών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα από τη «σχεδία»   ◾ Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
◾ Συνεχής εκπαίδευση και επίβλεψη του πωλητή των ειδών και υπηρεσιών
Συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκούς και Κρατικούς φορείς   ◾ Δημιουργία δικτύου συνεργασιών με οργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
◾ Συνεχής ενημέρωση των ευρωπαϊκών προτάσεων
◾ Επίβλεψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη, συνεχής ενημέρωσή του για τα προγράμματα της «σχεδίας» με στόχο την έγκαιρη υποβολή προτάσεων  
Αξιολόγηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση της ομάδας ανεύρεσης πόρων   ◾ Συνεχής επίβλεψη και εκπαίδευση της ομάδας ανεύρεσης πόρων
◾ Ετήσια αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα HR αξιολόγησης της «σχεδίας»
◾ Ανάπτυξη προγράμματος εθελοντισμού με σωστό σχεδιασμό, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη κινήτρων για τους εθελοντές  
Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της «σχεδίας» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης συνολικά ◾ Ενεργή συμμετοχή στο Management Team  
◾ Στενή συνεργασία με το τμήμα Προγραμμάτων και την Επικοινωνία με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη και ορατότητα των προγραμμάτων μας

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅  Μεταπτυχιακό σε marketing, επικοινωνία, διοίκησης επιχειρήσεων ή σχετικό με ανεύρεση πόρων για οργανισμούς

✅  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις

✅ Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για ανεύρεση πόρων

✅ Εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών πλάνων, budgets και εργαλείων monitoring και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων

✅ Καλή γνώση διαχείρισης οικονομικών, budgets

✅ Καλή γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος των δωρεών και δωρητών (εγχώριων και ευρωπαϊκών)

✅ Ηγετικές δεξιότητες

✅ Οργανωτικές δεξιότητες

✅ Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

✅ Δεξιότητες παρουσίασης του οργανισμού και των προτάσεων

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 4/3.