Θέση εργασίας στη «σχεδία»- Vendors Coordinator

Περιγραφή εργασίας

O/Η Vendors Coordinator αναλαμβάνει τη διακίνηση του περιοδικού της «σχεδίας» και τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου για τη βελτίωση της ζωής των πωλητών. Αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το δίκτυο της Αθήνας και εποπτεύει το δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται στενά με τους πωλητές ώστε να βελτιστοποιήσει τις πωλήσεις τους και άρα να αυξήσει το εισόδημά τους και δημιουργεί με ένα ξεκάθαρο bottom up approach ένα εξατομικευμένο πλάνο προσωπικής ανάπτυξης για τον καθένα/ καθεμία. Συνεργάζεται στενά με άλλες οργανώσεις και φορείς ώστε να εξασφαλίσει ότι λύνονται τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει προηγηθεί. Παράλληλα δημιουργεί ένα στρατηγικό, συνολικό πλάνο «ευ ζην» για τους ανθρώπους, το οποίο και πάλι βασίζεται στις ανάγκες τους, στις προτιμήσεις τους και στις δεξιότητές. Συνεργάζεται στενά με το τμήμα του Fundraising για την Ανεύρεση Πόρων για τα προγράμματά του/ της και με το τμήμα Επικοινωνίας για την επικοινωνία των προγραμμάτων και του αντίκτυπού τους στις ζωές των ανθρώπων.

Τύπος σύμβασης Αόριστη
Αναφέρεται σε Head of Programs
Direct reports Programs Officer Θεσσαλονίκη
Λοιπές συνεργασίες Εξωτερικές: Οργανώσεις, φορείς, δήμοι, περιφέρειες Εσωτερικές: ωφελούμενοι, Existing and New Programs Officer, τμήμα Επικοινωνίας, τμήμα Ανεύρεσης Πόρων, Operations Manager

Κύριες αρμοδιότητες Περιγραφή
Υποστήριξη πώλησης περιοδικού ◾ Δημιουργεί πλάνο πώλησης και το επικοινωνεί στους πωλητές
◾ Αναλαμβάνει όλη την οικονομική διαχείριση
◾ Υλοποιεί τακτικές ομαδικές συναντήσεις μαζί τους για την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τα θέματα του περιοδικού και με ζητήματα που αφορούν την πώληση
◾ Συντονίζει τις αποστολές και την διακίνηση του περιοδικού και στη Θεσσαλονίκη  
Σχεδιάζει και υλοποιεί εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης για τους πωλητές του δικτύου ◾ Δημιουργεί τακτικές ατομικές συναντήσεις με όλους τους πωλητές του δικτύου της Αθήνας με στόχο την διερεύνηση αναγκών και της υπάρχουσας κατάστασής τους
◾ Συνεργάζεται με οργανώσεις και φορείς στενά με στόχο την παραπομπή των πωλητών για την επίλυση των θεμάτων τους
◾ Καταγράφει τα περιστατικά σε εμπιστευτικούς φακέλους και δημιουργεί συνολικά reports για την παρουσίαση του αντίκτυπου
◾ Συντονίζει τη διαδικασία στη Θεσσαλονίκη και εκπαιδεύει την Programs Officer της πόλης  
Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα συνολικό, στρατηγικό πλάνο ενεργειών «ευ ζην» για τους πωλητές ◾ Καταγράφει τις ανάγκες, προτιμήσεις, δεξιότητες των πωλητών
◾ Δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες
◾ Υλοποιεί τα προγράμματα μαζί με τους πωλητές  
Εκτελεί το πλάνο αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιεί ◾ Αξιολογεί τα προγράμματά του βάσει των Key Performance Indicators που θα παρακολουθούν συστηματικά και στρατηγικά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων
◾ 6μηνη και ετήσια αξιολόγηση με βάση τους παραπάνω δείκτες
◾ Αναφορά, παρουσίαση ευρημάτων και δημιουργία εναλλακτικού πλάνου με διορθωτικές κινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο  
Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της «σχεδίας» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης συνολικά ◾ Συνεργάζεται στενά με το τμήμα Ανεύρεσης Πόρων για τη δημιουργία προτάσεων που αφορούν τα προγράμματά του/της
◾ Συνεργάζεται στενά με το τμήμα Επικοινωνίας για την παραγωγή υλικού/ κειμένων που αφορούν τα προγράμματά του/της
◾ Συνεργάζεται στενά με τον Operations Manager για θέματα budgeting, reporting  

Γνώσεις, εμπειρία, απαιτούμενες δεξιότητες:

✅ Πτυχίο κοινωνικών επιστημών

✅ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχες θέσεις

✅ Άμεση εμπειρία στη διαχείριση ευάλωτων ομάδων

✅ Εμπειρία στην υποστήριξη προτάσεων για την ανεύρεση πόρων

✅ Οργανωτικές δεξιότητες

✅ Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

✅ Άριστη διαχείριση κρίσεων και απρόβλεπτων ζητημάτων

✅ Εξαιρετική κατανόηση και γνώση του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος

✅ Ευγένεια και σεβασμός σε όλες τις επαγγελματικές σχέσεις – ύψιστη εργασιακή ηθική και συνέπεια

*Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που θα συνοδεύονται από cover letters και θα είναι εμπρόθεσμα.

Αποστολή βιογραφικού στο cv@shedia.gr μέχρι 4/3.